top of page
ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ
aneb právní úprava o ochraně osobních dat GDPR 

I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SUBJEKT OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je ITO United Change CZ, s.r.o., IČO: 25597329, se sídlem Masarykova 413/34, 602 00 Brno (dále jen „ITO“)

Osobním údajem se rozumí́ ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen ZOOÚ) jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu Subjektem údajů se ve smyslu § 4 písm. d) ZOOÚ fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

II. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁ ITO

ITO zpracovává následující osobní údaje subjektů údajů:

  1. jméno a příjmení subjektu

  2. název společnosti, ve které subjekt působí

  3. pozice ve společnosti

  4. doručovací či jiná korespondenční adresa společnosti

  5. email, telefon a/nebo mobilní telefon

III. SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ITO jako správce osobních údajů prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru u správce.

IV. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s § 5 ZOOÚ v platném a účinném znění jsou všechny výše uvedené údaje uvedené shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely šíření obchodních sdělení v podobě informací a zpráv, marketingových materiálů, nabídek spolupráce, pozvánek na odborné semináře a konference, a na kulturní a sportovní akce pořádané správcem údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném a účinném znění a za účelem efektivnější komunikace se subjekty údajů.

V. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s ustanovením § 5 ZOOÚ, v platném a účinném znění subjekty údajů udělují společnosti ITO dobrovolně souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů pro účely uvedené v odstavci č. IV. Tento souhlas udělují subjekty osobních údajů při prvním kontaktu s ITO např. vyplněním dotazníku, žádosti o zasílání aktualit, dále pak vyplněním elektronického formuláře na webových stránkách správce. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou.

VI. PŘÍSTUP SUBJEKTU ÚDAJŮ K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Subjekty osobních údajů mají právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu osobních údajů, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci jakož i další práva uvedená v ustanovení § 21 ZOOÚ v platném a účinném znění. Udělený souhlas jsou klienti oprávněni kdykoliv odvolat písemným sdělením doručeným do sídla ITO (Masarykova 413/34, Brno 602 00) či na elektronickou adresu správce osobních údajů office.brno@united-change.com.

VII. ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ TŘETÍM STRANÁM

Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme, nevyměňujeme nebo jinak převádíme třetím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek nebo vedením našeho podnikání. Takovou třetí stranou je mateřská společnost ITO - Individuum Team Organisation Personalmanagement GmbH, FN: 31027d, UID: ATU19388204.

Se souhlasem subjektu údajů nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.

TALENT CENTRAL / SODA & GDPR (General Data Protection Regulation)

Dovolte abychom Vás jako uživatele systému Talent Central (TC)/SODA informovali o způsobu zabezpečení osobních dat v souvislosti s novou právní úpravou o ochraně osobních dat (GDPR), která vstupuje v platnost 25.5.2018.

 

Společnosti SHL, která systém TC/SODA a v něm uložená data spravuje, není bezpečnost osobních dat lhostejná, a proto se na tuto změnu dlouho připravovala.

 

Dokument ve kterém je kandidát (po přihlášení do systému) informován jak bude s osobními daty zacházeno, jakým způsobem jsou data chráněna je k nahlédnutí v CZ, SK a EN jazyce.

 

Další podrobnější informace můžete najít přímo na stránkách SHL v anglickém jazyce:

 

SHL Privacy

 

What do you need to know

 

- Webinář na téma: Protecting Personal Data under the GDPR

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám k dispozici - kontaktujte nás.

bottom of page