top of page

CZ | Verify test G+

Znáte situaci, kdy vybíráte nejvhodnější kandidáty pro roli ve své společnosti, ale nejste si zcela jisti, jaké schopnosti jsou pro jejich budoucí výkon nejdůležitější? Své adepty zahltíte množstvím různorodých testů, které vám i jim zaberou mnoho času. Testy, jejichž úroveň se kandidátům neumí přizpůsobit, a tak dost možná ani ve výsledku neprokáží jejich opravdové schopnosti.

Nebylo by příjemnější mít jeden test mapující více oblastí? Mít test, který se průběžně přizpůsobuje odpovědím respondeta a podle toho generuje úroveň dalších otázek?

Test, který se opírá o nejnovější metodu Computer Adaptive Testing (počítačově adaptivní technologie), která v kratším čase zajišťuje přesnější a spravedlivější testování?

Pokud nyní souhlasně přikyvujete, máme pro Vás odpověď – Verify G+.

Verify G+ je součástí souboru ověřovacích kognitivních testů Verify.

Test je určen k měření tří typů schopností: numerických, deduktivních a induktivních. Obsahuje celkem 30 otázek, k dispozici je online přes počítač/tablet a nezabere vašemu kandidátovi více než 36 minut.

Test G + využívá PC adaptivní technologii, která nabízí následující výhody:

  • kratší dobu administrace testování,

  • samostatné testování bez nutnosti kontroly supervizora,

  • přesnější skóre testu,

  • otázky se generují v návaznosti na předchozí odpověď – každý test je unikátní.

Podrobné informace naleznete zde.

* Jednotlivé linie znázorňují vývoj testu z hlediska obtížnosti na základě předchozí odpovědi kandidáta, zda odpověděli na otázku správně nebo nesprávně.

EN | Verify test G+

Do you recognize situation when you are selecting the most suitable candidates for a role in your company and you are not entirely sure which competencies are the most important for their future performance?

You overload them with a variety of tests which will be time consuming for them, even for you. Moreover, result will not demonstrate their real ability, because the test level is not able to adapt to their answers.

Wouldn’t be easier to have only ONE test mapping multiple areas? To have a test which adapts continuously candidate's answers and chooses level of following questions accordingly? A test based on the latest Computer Adaptive Testing method that provides faster and fairer testing in a short time?

If you are nodding in agreement, we have an answer for you – test Verify G +.

Verify G + is part of Verify Verification Cognitive Tests.

Verify G+ is designed to measure three types of abilities: Numerical, Deductive, and Inductive. It contains a total of 30 questions, is available online via computer / tablet and does not take your candidate more than 36 minutes.

The G+ test utilizes computer adaptive technology, offering the following benefits:

  • Shorter testing administration time

  • Ability to offer the test in an unsupervised setting

  • A more precise test score

  • Questions are chosen in response to previous answers - each test is unique

You can find detailed information here.

* Each line shows how the test would progress in terms of difficulty based on the candidate’s previous response, whether they answered the question correctly or incorrectly.


Single post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page