top of page

SCHOPNOST

SHL nabízí stovky testů, které umožňují rychle, efektivně, přesně a bezpečně identifikovat talenty s vysokou kvalitou.
K dispozici je široká škála hodnocení, vhodná pro všechny úrovně pracovních míst a odvětví, včetně numerických, slovních, induktivních, kontrolních, výpočetních, čtecích a mechanických porozumění.

Schopnost: Welcome

Testy obecných schopností

Testy řady Verify jsou výkonové testy zaměřené na hodnocení logického uvažování a intelektového potenciálu.

Při komplexním hodnocení osobnosti se výborně doplňují s osobnostními testy, například s Pracovním osobnostním dotazníkem (OPQ) nebo Motivačním dotazníkem (MQ). Všechny testy řady Verify jsou postaveny na tzv. Item Response Theory („Teorie odpovědi na položku“), která zvyšuje validitu výsledků a zefektivňuje celkový proces hodnocení.

Každý z testů Verify sestává ze cvičných příkladů, které uchazeče seznamují s principy testu, a ze sady testových otázek, jejichž vyplnění má daný časový limit.

Test obecnych schopnosti

Test numerického uvažování

Měří schopnost správně používat a vyhodnocovat číselné údaje a statistická data.
Test měří schopnost pracovat s daty v reálném pracovním kontextu.
Zahrnuje analýzu dat ve formě grafů a tabulek.

povolený čas - 25 minut
počet otázek - 18

Numerical.png
Test numerického uvažovaná
Test verbálního uvažování

Test verbálního uvažování

Verify Test verbálního uvažování měří schopnost správně interpretovat psaný text a vyvozovat na jeho základě logicky správné závěry a argumenty. Test zahrnuje čtení krátkých pasáží textů a posouzení pravdivosti několika souvisejících tvrzení.

Povolený čas - 19 minut
Počet otázek - 30

Verbal.png
Test induktivního uvažovaná
G+

Test induktivního uvažování

Tento test měří schopnost vyvozovat obecně platné závěry a chápat vztahy mezi různými pojmy. Hodnotí také schopnost flexibilně pracovat s novými informacemi.
Testové úkoly zahrnují posuzování sady obrázků a symbolů, ve kterých kandidáti hledají logicky správné principy a pravidla.
Lidé, kteří v tomto testu dosahují vysokých hodnot, mají vyšší kapacitu pro konceptuální a analytické myšlení.

Povolený čas - 25 minut
Počet otázek - 24

Inductive.png

Zpráva z testů schopností VERIFY

Tato Zpráva z Testu schopností poskytuje skóry z testů schopností řady Verify.

Verify.PNG

VERIFY G+

Test G + je součástí souboru ověřovacích kognitivních testů Verify.

Test je určen ke změření tří typů schopností: Numerických, Deduktivních a Induktivních.

V testu je 30 otázek, z nichž je 10 otázek pro každou ze tří měřených schopností.

Test G + využívá PC adaptivní technologii.

G+.PNG

Povolený čas - 36 minut
Počet otázek - 30

Schopnost: Test specifickych dovednsti a znalosti

Testy specifických dovedností a znalostí

SHL nabízí stovky testů, které byly vytvořeny za účelem zhodnocení silných a slabých stránek jednotlivce v určité oblasti dovedností nebo znalostí. 

SHL nabízí širokou škálu specificky zaměřených testů v těchto oblastech:

 • informační technologie,

 • software (včetně multimédií a web designu),

 • účetnictví a finance,

 • lidské zdroje,

 • jazykové a komunikační schopnosti,

 • call centra,

 • administrativa,

 • základní dovednosti (primární a obchodní).

Schopnost: Welcome

Test situačního posouzení pro manažery a absolventy | Scénáře

Scénáře jsou testy zaměřené na hodnocení manažerského uvažování a rozhodování, které nabízíme ve dvou variantách:

PRVNÍ VARIANTA je určena manažerům, kteří mají několikaleté zkušenosti s řízením lidí, ze kterých mohou čerpat.

DRUHÁ VARIANTA byla speciálně navržena pro absolventy vysokých škol, kteří nemají žádné nebo pouze minimální manažerské zkušenosti.

Test se skládá ze 14, resp. 16 scénářů reálných situací, které jsou kandidátům představeny spolu s výběrem několika možností jejich řešení, jejichž efektivitu mají hodnotit.

Výsledné odpovědi jsou porovnány s „ideálními“ odpověďmi expertů.

Test situačního posouzení hodnotí obecnou úroveň manažerského uvažování a rozhodování, včetně jeho tří hlavních komponent:

 • řízení cílů,

 • řízení lidí,

 • řízení firemní reputace.

bottom of page